Primaryedu.karnataka.gov.in View Learning

Karnataka Government Secretariat

Details: 1) For site security purposes and to ensure that this service remains available to all users, this Government computer system employs commercial software programs to monitor network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information, or otherwise cause damage.

› Verified 7 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/page/contact+us/Karnataka+Government+Secretariat/en Go Now

› Get more:  EducationGo Now

ಮುಖಪುಟ

Details: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ

› Verified 6 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/ Go Now

› Get more:  EducationGo Now

ªiÁ»w ºÀPÄÌ C¢ü¤AiÄªÄ 2005gÀ PÀ®A 4(1) J …

Details: CCC.NO 337 /2009 BY GURUKULA EDUCATION TRUST VS STATE 26 83297 ED169PGC2009 11/06/2009 26/05/2016 D CCC NO 264-65/2009 BY SHUBHODAYA SAMSTE B,LORE V/S STATE 27 83632 ED183PGC2009 24/06/2009 20/04/2016 D CCC 382/2009- New Blossoms Edn Society, BAngalore North Vs State 28 86104 ED261PGC2009 12/08/2009 23/12/2016 D

› Verified 6 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI-primary_and_secondary_Education_2016-17_(4)1.pdf Go Now

› Get more:  EducationGo Now

ಇಲಾಖೆಗಳು

Details: ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಗೋಕೆ) ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

› Verified 5 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/info-1/Field+Departments/Departments/kn Go Now

› Get more:  EducationGo Now

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2005gÀrAiÀÄ

Details: 6 DUÀð£ÉʸÉõÀ£ï ZÁmïð C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð [¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët], »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ – 1, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ – 2, ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ – 1, QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ – 1, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ – 1, dªÉÄÃzÁgï – 1, gÁdåzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët …

› Verified 9 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/2017-18%20rtia%20book.pdf Go Now

› Get more:  EducationGo Now

COMPLIANCE MATRIX of GIGW

Details: COMPLIANCE MATRIX of GIGW Sl. No. Guide Lines 1.Government of India Identifiers 1 Association to Government is demonstrated by the use of Emblem/Logo, prominently displayed on the homepage of the website 2 Ownership information is displayed on homepage and on all important entry pages

› Verified Just Now

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/frontend/opt1/pdfs/gigw-guidelines-pages.pdf Go Now

› Get more:  EducationGo Now

Hostel grants to be released with immediate effect

Details: ಕರರರಟಕಸರಕರರ ಜಲರಲಧಕರರಹರಗಗಜಲರಲದದಡರಧಕರರಗಳಕರರರರಲಯ, ಬಳಗರವ

› Verified 1 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/DFA.pdf Go Now

› Get more:  EducationGo Now

²PÀët E¯ÁSÉ

Details: 3 ²PÀët E¯ÁSÉ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ: ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët «¨sÁUÀªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ PÉëÃvÀæ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ :

› Verified 2 days ago

› Url: https://primaryedu.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/2017-18%20%e0%b2%a8%e0%b3%87%20%e0%b2%b8%e0%b2%be%e0%b2%b2%e0%b2%bf%e0%b2%a8%20%e0%b2%b5%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%b7%e0%b2%bf%e0%b2%95%20%20%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b2%a6%e0%b2%bf.pdf Go Now

› Get more:  EducationGo Now